ห้องเรียนชีววิทยา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  

เว็บไซต์นี้  เป็นการรวบรวมคลิปวีดิทัศน์รายวิชาชีววิทยา 2  ในหัวข้อต่างๆ  ของแต่ละบท   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5    ซึ่งคลิปวีดิทัศน์เหล่านี้จัดทำโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  ให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือทบทวนเนื้อหาบทเรียนโดยสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจและตามศักยภาพของตนเองได้ทุกที่ทุกเวลาตามความต้องการ